Địa điểm: Chương trình áp dụng tại 12 cửa hàng Biti’s trên toàn quốc