DOCTHANVUITINH giảm “Sữa tươi trân châu đường đen” (size M) của The Alley còn 11K khi đặt với ứng dụng BAEMIN. Tối đa 1 ly/ngày.

Thời gian: 09/11 – 11/11/2019

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh